++[ แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 ]++

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : หนังสือ
 • หมวด : อื่นๆ
 • ต้องการ : ขาย
 • รายละเอียดเนื้อหา
  - ความหมายของ “ครู”
  - จิตวิญญาณความเป็นครู
  - หลักการสอนที่ดี
  - ความสามารถในการใช้ภาษา
  - เจาะเทคนิคกำรทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
  - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
  - การคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
  - การเขียนความเรียง
  - ศาสตร์พระราชา
  - ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในนักเรียนและแนวทางการแก้ไข
  - มาตรฐานวิชาชีพครู
  - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
  - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย แบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550
  - การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning)
  - การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านการศึกษา)
  - ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2559 พร้อมตัวอย่างคำตอบ
  - ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2560 พร้อมตัวอย่างคำตอบ
  - สรุป ข่าวเด่นสถานการณ์ปัจจุบันข่าวไทย และทั่วโลกใน ปี 2560
  - เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

  สอบถามสั่งซื้อหนังสือ
  แอด LIND ID : @sheetstore

  สแกน QR CODE


  TEL.086 632 1843

  การสั่งซื้อ


  หนังสือเพิ่มเติม
  http://www.tutorsheetstore.com

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • sheetstore
 • อำเภออำเภอเมือง จ.ขอนแก่น