โครงการอบรม การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Project Management Strategy) รุ่นที่ 3

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : คอมพิวเตอร์
 • หมวด : บริการไอที
 • ต้องการ : บริการ
 • สำนักฝึกอบรม จัดอบรม โครงการ การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Project Management Strategy) รุ่นที่ 3 วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  หัวข้อการฝีกอบรม

  First DayProject Initiation - Definition of a Project - Project Management Concept - Causes and Effect of Project - Identify Project Management Stages - Project Life Cycle - Project Management Knowledge Based - Project management Processes (5 Phase)Phase
  1: Project Definition- Key Success Factor of Project (Time, Cost and Scope) - Project Overview and Analysis Statement - Develop Project Objective (Value/Benefit/Cost Analysis) - Develop Strategic Project - SWOT Analysis, TOWS Matrix - Project CharterPhase
  2: Project Planning- Work Breakdown Structure (WBS) - Project Organization - Linear Responsibility Chart (LRC) - Technical Specification - Resource AllocationPhase
  3: Project Execution - Develop a detailed schedule – Set task sequence & schedule - Network Diagram, Gantt chart - Precedence Diagram Method (PDM) - Program Evaluation and Review Techniques (PERT) - Comparative Risk Ranking (CRR) - Critical Path Method (CPM)Final DayPhase
  4: Project Monitoring- Inspection- Interim Progress Review- Testing- AuditingPhase 5: Project Closing- Project Closing Process- Final Closing report* Presentation “The Project” แต่ละกลุ่มจัดเตรียม และนำเสนอโครงการ* Evaluation & Deployment Project สรุปทบทวน และถาม-ตอบ

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • กวิยา ศรีอินทร์เขียว
 • อำเภอเขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร